Parallella tillstånd

Den upplevda världen är en av många möjliga, som uppstår i en viss relation mellan det som observeras och observatören. Upplevelsen är bara verklig i en viss relation mellan subsystemet och observatören. Hela systemet (subsystemet och observatören), samt subsystemet individuellt och observatören individuellt, har dock många fler möjligheter att anta olika icke-korrelerade tillstånd, och/eller korrelerade tillstånd med andra observatörer och subsystem samtidigt.

Everett p115: ”The ‘quantum- jumps’ exist in our theory as relative phenomena (i.e., the states of an object-system relative to chosen observer states show this effect), while the absolute states change quite continuously.”

Everett kallar en upplevelse ett ”relativt fenomen”, som uppstår mellan observatören och det som observeras. De absoluta tillstånden är dock kontinuerligt föränderliga. Det vill säga, övriga möjliga tillstånd (upplevelser) låses inte av en enskild relativ upplevelse.

Einstein var en av de som kritiserade den folkliga versionen av Köpenhamnstolkningen, vilken vill mena att ett systems alla möjliga tillstånd (vilka man kunde räkna på) ”kollapsar” i ett och enbart ett tillstånd då systemet observeras av någon/något. Det vill säga att bara en upplevelsevärld skulle vara möjlig och att den skulle definieras av observatören. Einstein uttryckte det som att ”he could not believe that a mouse could bring about drastic changes in the universe simply by looking at it”.

I Everetts teori behövs inte några sådana drastiska tolkningar dock. Musen förändrar inte ett universum som är det enda möjliga. Musens tillstånd korrelerar med ett antal tillstånd i universum så att dessa tillsammans utgör ett system med en upplevelse, vilket utgör en parallell upplevelse, eller ett så kallat parallellt universum till andra korrelerade systems universum. Det vill säga musens upplevelse/universum utesluter inte att det finns andra system med korrelerade tillstånd som kan utgöra helt andra upplevelser, eller upplevelser snarlika musens.

Märk att det inte går att skilja på vad som är en observatör och ett subsystem, eftersom samtliga subsystem också är observatörer. Det vill också säga att vi kan inte tillskriva (vad vi väljer att kalla) observatörer upplevelser exklusivt. Alla subsystem kan tillskrivas en upplevelse i det att de interagerar med korrelerade tillstånd på samma sätt som en så kallad observatör. Om man sedan vill tillskriva olika subsystem olika grader av så kallad medvetenhet, förändrar inte det enskilda subsystemets rätt till en upplevelse.